Het ondersteuningsprofiel


Op 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs ingegaan. Dit betekent dat er voor elk kind een passende plek moet zijn binnen het onderwijs. Onder passend onderwijs verstaan wij op De Sokkerwei dat we rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind, de leerkracht en de groep. Wat heeft het kind precies nodig, wat kan het kind al, welke knelpunten moeten we oplossen en wie kunnen ons daarbij helpen. Ook moeten we ons afvragen of we hieraan kunnen voldoen, want elke school heeft haar beperkingen en de mogelijkheden van passend onderwijs zijn begrensd.

De Sokkerwei onderscheidt de volgende grenzen als het gaat om passend onderwijs:
1. De school moet de fysieke en emotionele veiligheid van kinderen en leerkracht kunnen garanderen.
2. De leerkracht moet ook de andere kinderen voldoende aandacht kunnen geven.
3. De kinderen moeten groei laten zien in hun ontwikkeling.
4. De school heeft een leertaak en geen verzorgende taak

Voor een uitgebreidere beschrijving van de extra ondersteuning voor kinderen op De Sokkerwei verwijzen u naar het ondersteuningsprofiel: Ondersteuningsplan Sokkerwei 2017-2018