MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. De taak van de MR is het meedenken en adviseren over beleidszaken van bestuur en school. De MR heeft een formele rol in dit beleidsmatige traject: het geven van akkoord of advies bij conceptbeleidsplannen. Een actieve MR kan ook zelf beleidsvoorstellen doen, vragen stellen bij het eventueel uitblijven van beleid en de uitvoering van beleidsplannen kritisch volgen.

De MR kan de rol van schakel tussen ouders, team en het bestuur alleen waarmaken als ouders en personeelsleden zich laten horen via de MR. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De zittingsperiode voor ouders en leerkrachten is 2 jaar. Voor de oudergeleding worden officiële verkiezingen georganiseerd.

De MR betracht zoveel mogelijk openheid en vergadert zes keer per jaar in het schoolgebouw. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en worden aangekondigd in de jaarkalender. Als u als ouder een MR-vergadering wilt bijwonen, meld u dit dan van tevoren bij de voorzitter.
 
De MR stuurt één afgevaardigde naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben de Medezeggenschapsraden van alle ISOB-scholen zitting.  

U kunt contact opnemen met de MR via: MR.sokkerwei@isobscholen.nl